Återförsäljare

Vet du om de elprodukter och byggnadsmaterial som du säljer är säkra – eller tror du dig veta? Ett lätt sätt att säkerställa att produkten är säker och av hög kvalitet är att sälja FI-märkta produkter. FI-märket beviljas endast produkter som genomgått noggranna provningar och granskningar.

Vid stickprovsmässig marknadsövervakning utförd av myndigheterna som övervakar säkerheten hos elprodukter, hittar man årligen upp till 300 produkter med grava eller väsentliga säkerhetsbrister. Detta leder till återkallelse av produkten eller försäljningsbegränsningar.

Försäkra dig att tillverkarens eller importörens produkt är försedd med FI-märket!

Återförsäljer du elapparater?

På elapparaten är CE-märket tillverkarens eller EU-importörens egen anmälan gjord enligt egen bedömning om att produkten uppfyller de relevanta kraven i Europa. Ingen instans beviljar CE-märket för elapparater.

En FI-certifierad produkt uppfyller alltid säkerhetskraven uppställda i direktivet. FI-märkta produkter övervakas också på tillverknings- och försäljningsplatserna. Av den anledningen kan du träffa i olika butiker våra fältinspektörer, som säkerställer att produkter som säljs och som är försedda med FI-märket har rätt att använda FI-märket. Med hjälp av okulär granskning säkerställer inspektören att de FI-märkta produkterna är säkra.

Återförsäljer du byggnadsmaterial?

CE-märkningen säkerställer att produkten uppfyller tillkännagivna egenskaper och säkerhetskrav. CE-märkningen tar inte i betraktande alla väsentliga kvalitetskrav som hör samman med byggandet, t.e.x ytans utseende. Av den anledningen lönar det sig att komplettera CE-märkningen med frivillig produktcertifiering, FI-märket.

FI-märket på betongstenar garanterar, att stenarnas utseende och mått motsvarar den kvalitetsnivå som i allmänhet krävs i Finland och att deras väderbeständighet motsvarar frostbeständigheten som den finländska vintern förutsätter.