Importörer

Tillverkare, importörer och återförsäljare är ansvariga för produkternas säkerhet. Hur har du som importör säkerställt att dina produkter är säkra och uppfyller de relevanta kraven i Europa?

Varför är CE-märkningen inte tillräcklig?

CE-märkning är obligatorisk på de flesta produkter som säljs inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. På t.ex. elapparater är CE-märkningen tillverkarens eller EU-importörens egen anmälan gjord enligt egen bedömning att produkten uppfyller de relevanta kraven i Europa. Ingen instans beviljar CE-märkningen för elapparater.

FI-märket är pålitligt och ökar försäljningen

I motsats till CE-märkningen, förutsätter rätten att använda FI-märket provning i ett kompetent provningslaboratorium. FI-märket beviljas endast produkter som genomgått noggranna provningar och inspektioner. En FI-certifierad produkt uppfyller alltid lågspänningsdirektivets säkerhetskrav. FI-märkta produkter övervakas på tillverknings- och försäljningsplatserna.

FI-märket är också ett utmärkt marknadsföringstrumfkort – med hjälp av det är det lätt att påvisa att produktens säkerhet och kvalitet genomgått opartisk granskning. Till exempel vid stickprovsmässig marknadsövervakning utförd av myndigheterna som övervakar säkerheten hos elprodukter, hittar man årligen upp till 300 produkter med grava eller väsentliga säkerhetsbrister. Av den anledningen är en FI-märkt produkt säker ur konsumentens synvinkel och ett säkert val.

För importörer är FI-märket ett utmärkt sätt att försäkra sig om att de produkter som importeras är säkra, eftersom det kan användas som ett hjälpmedel för marknadsföringen. Ifall tillverkaren inte har skaffat produkten rätt att använda FI-märket, kan importören göra det. Ifall importören innehar rätten att använda FI-märket, kan andra importörer inte importera produkten ifråga utan FI-rättsinnehavarens tillstånd.

Vilka produkter kan få rätten att använda FI-märket?

Grunden för FI-märket är vanligen en finländsk SFS-standard, europeisk EN-standard eller en global IEC- eller ISO-standard. FI-säkerhetsmärket gäller m.a.o. för majoriteten av elprodukter, maskiner och gasapparater.

Villkoren för beviljandet av FI-märket

  1. Skriftlig beställning
  2. Typprovning i ett kompetent provningslaboratorium. Ifall tillverkaren har t.ex. internationell CB-certifiering för produkten, kan man vanligtvis bevilja FI-märket på basen av CB-provningsrapporten ifall EU:s och finländska specialkrav beaktats
  3. Certifieringsbedömning och –beslut ger antingen SGS Fimko eller Kiwa Inspecta.

Giltigheten hos FI-certifieringen förutsätter bl.a.

  1. Årliga fabriksinspektioner
  2. Att produkten är tillverkad på samma sätt som den typprovade
  3. Årligen uppburen FI-upprätthållningsavgift. Med hjälp av intäkten från avgiften övervakar vi bl.a. användningen av FI-märket, upprätthåller produktregister och produktregisterservicen
  4. Användningen av FI-märket övervakas förutom med kvalitetsövervakning också med hjälp av stickprov tagna från marknaden

Ansökandet av FI-certifiering

Elapparater, leksaker, gasapparater: SGS Fimko
Byggnadsmaterial: Kiwa Inspecta

Importerar du byggnadsmaterial?

CE-märkningen säkerställer att produkten uppfyller tillkännagivna egenskaper och säkerhetskrav. CE-märkningen tar inte i betraktande alla väsentliga kvalitetskrav. Av den anledningen lönar det sig att komplettera CE-märkningen med frivillig produktcertifiering, FI-märket.

CE-märkningen garanterar nödvändigtvis inte alla kvalitetskrav som tillämpas i Finland. CE-märkningen motsvarar t.ex. de mellaneuropeiska frostbeständighetskraven, men endast en expert kan bedöma om detta räcker för finländska vinterförhållanden. FI-märket garanterar alltid att byggnadsmaterialet uppfyller de krav som det finländska klimatet ställer.

FI-märket på betongstenar och –plattor garanterar, att stenarnas utseende och mått motsvarar den kvalitetsnivå som i allmänhet krävs i Finland och att stenarnas frostbeständighet motsvarar köldbeständigheten som den finska vintern förutsätter.