Tillverkare

Tillverkare, importörer och återförsäljare är ansvariga för produkternas säkerhet. Hur har du som tillverkare säkerställt att dina produkter är säkra och uppfyller de relevanta europeiska kraven?

Varför är CE-märkningen inte tillräcklig?

CE-märkning är obligatorisk på de flesta produkter som säljs inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. På t.ex. elapparater är CE-märkningen tillverkarens eller EU-importörens egen anmälan gjord enligt egen bedömning att produkten uppfyller de relevanta europeiska kraven. Ingen instans beviljar CE-märkningen för elapparater.

FI-märket är pålitligt och ökar försäljningen

I motsats till CE-märkningen, förutsätter rätten att använda FI-märket provning i ett kompetent provningslaboratorium. FI-märket beviljas endast produkter som genomgått noggranna provningar och inspektioner. En FI-certifierad produkt uppfyller alltid lågspänningsdirektivets säkerhetskrav. FI-märkta produkter övervakas på tillverknings- och försäljningsplatserna.

FI-märket är välkänt i Finland och de flesta konsumenterna fäster uppmärksamheten vid det då de köper elprodukter.

Genom att skaffa rätten att använda FI-märket, säkerställer du att din produkt är säker och du kan samtidigt nyttja det vid din marknadsföring.

I vilka länder accepteras FI-märket?

FI-säkerhetsmärket godkänns i alla länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det påvisar att produkten uppfyller säkerhetsstandarderna. Det utgör dessutom basen för många andra länders certifieringar. FI-märket har på det sättet blivit ett starkt trumfkort för försäljningen i den allt mera ökande konkurrensens såväl i Finland som i det övriga Europa.

Vilka produkter kan få rätten att använda FI-märket?

Grunden för FI-märket är vanligen en finländsk SFS-standard, europeisk EN-standard eller en global IEC- eller ISO-standard. FI-säkerhetsmärket gäller m.a.o. majoriteten av elprodukter, maskiner och gasapparater.

Villkoren för beviljandet av FI-märket

  1. Skriftlig beställning
  2. Typprovning i ett kompetent provningslaboratorium. Ifall tillverkaren har t.ex. internationell CB-certifiering för produkten, kan man vanligtvis bevilja FI-märket på basen av CB-provningsrapporten ifall EU:s och finländska specialkrav beaktats
  3. Certifieringsbedömning och –beslut ger antingen SGS Fimko eller Kiwa Inspecta.

Giltigheten hos FI-certifieringen förutsätter bl.a.

  1. Årliga fabriksinspektioner
  2. Att produkten är tillverkad på samma sätt som den typprovade
  3. Årligen uppburen FI-upprätthållningsavgift. Med hjälp av intäkten från avgiften övervakar vi bl.a. användningen av FI-märket, upprätthåller produktregister och produktregisterservicen
  4. Användningen av FI-märket övervakas förutom med kvalitetsövervakning också med hjälp av stickprov tagna från marknaden

Ansökandet av FI-certifiering

Elapparater, leksaker, gasapparater: SGS Fimko
Byggnadsmaterial: Kiwa Inspecta

FI-märket är ett registrerat varumärke och det accepteras och respekteras som ett opartiskt certiferingsmärke och inspektionsmärke som påvisar att produkten eller installationen är säker och högklassig. FI-märket får användas på produkter som har ett giltigt certifikat beviljat av SGS Fimko eller Kiwa Inspecta eller i installationer (t.ex. hissar), som är granskade av Kiwa Inspecta.

Tillverkar du byggnadsmaterial?

CE-märkningen säkerställer att produkten uppfyller tillkännagivna egenskaper och säkerhetskrav. CE-märkningen tar inte i betraktande alla väsentliga kvalitetskrav. Av den anledningen lönar det sig att komplettera CE-märkningen med frivillig produktcertifiering, FI-märket.

CE-märkningen garanterar nödvändigtvis inte att alla kvalitetskrav som tillämpas i Finland är uppfyllda. CE-märkningen motsvarar t.ex. de mellaneuropeiska köldbeständighetskraven, men endast en expert kan bedöma om detta räcker för finländska vinterförhållanden. FI-märket garanterar alltid att byggnadsmaterialet uppfyller de krav som väderförhållandena ställer.

I byggnadsmaterial garanterar FI-märket att produkten uppfyller de finländska kraven för utseende och måttolerans, vilket CE-märkningen å sin sida inte vanligtvis garanterar.

FI-märket på betongstenar och -plattor garanterar, att stenarnas utseende och mått motsvarar den kvalitetsnivå som i allmänhet krävs i Finland och att stenarnas frostbeständighet motsvarar köldbeständigheten som den finländska vintern förutsätter.